28.6.07

Llenwi twll

Dwi wedi bod yn ysgrifennu cofnodion am y pythefnos ddiwethaf ond heb eu rhoi i fyny eto - dwi'n bwriadu gwneud sweep wythnos nesaf. Dwi'n teimlo bod y byd yn gwibio heibio i mi a cymaint gen i ddweud ond jyst yn syrthio oddi ar y ceffyl blogio yng nghanol y cwbl - Blair > Brown, Coch > Gwyrdd, Wimbledon ayyyyb. Ond dyna ni.

Ffwrdd i Sevilla am y penwythnos gyda RIH fory - gwyliau munud olaf go iawn.

Dwi'n addo bydd digon gen i ddweud pan ddai nol.

Hwyl am y tro

24.6.07

Post-arholiad 1: SFA yng Nghaerdydd

Pwnc fy arholiad olaf oedd hanes America ers 1828 - y papur wnes i'r tymor diwethaf - ac fe aeth pethau'n olreit. Atebais i am progressivism, mewnfudo'n y 20au ac effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar hil. Y trydydd ateb oedd y gwanaf o bell ffordd - roeddwn i'n gwybod tipyn am effaith yr Ail Ryfel Byd ar densiynau hiliol ac am ethnigrwydd yn y 20au yn gyffredinol ond dim llawer am effaith uniongyrchol y rhyfel. O wel.

Roedd na rai eraill yn y neuadd arholiad oedd yn gorffen eu gradd gan gynnwys y person oedd yn cerdded allan o mlaen i. Gorchuddiwyd y bachgen mewn siampên a silly string. Doedd dim byd mor egsotic yn aros amdana i, dim ond twr o lyfrau llyfrgell yn aros i'w dychwelyd. Roedd fy hwyl a sbri i yn digwydd y diwrnod wedyn.

Ar ôl gweld yr edefyn yma ar maes-e, fe brynais i docyn i weld Super Furry Animals yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd. Er bod y siwrne yno yn para oriau, mae hi'n un eitha braf - Caer-grawnt i King's Cross, ar draws Llundain i Paddington ac ymalen i Gaerdydd. Mae fy annwyl chwaer yn byw lawr yn y mwg erbyn hyn ac fe fues gyda hi drwy'r prynhawn yn dysgu caneuon George Michael iddi ar y gitâr.


Craplun o Bunf - mae camera fy ffôn yn fuzzy

Mae'r mwyafrif llethol o fy ffrindiau ysgol yn mynd i'r Brifysgol yng Nghaerdydd ac roedd hi'n braf cael cwmni dau ohonyn nhw ac un sy'n rhannu tŷ gyda fy chwaer i'r gig. Doeddwn i rioed wedi gweld y Super Furry's yn y cnawd cyn y noson honno, sy'n gyfaddefiad eitha difrifol gan eu bod nhw wedi chwarae mor aml dros y blynyddoedd diwethaf a fy mod i'n ffan. Roedden ni'n sefyll yn yr ail res a roedden nhw'n wych - set dda o'r hen a'r newydd, chwarae tynn a carisma.

Er bod rhai pobl yn hoffi'r dyddiau cynnar, mae'n well gen i bethau mwyaf diweddar y band - y tair albym ddiweddaf - na'r pethau mwy egniol o'r cyfnod arall. Roedd y caneuon newydd yn swnio'n dda (cyn belled ag y gall dyn werthfawrogi cân newydd mewn gig bychan) a fy hoff gân SFA yn y set - Juxtaposed With U. Nes i fwynhau mas draw. Ac yn ôl i Gaer-grawnt ...

23.6.07

Y cyfnod diweddar

Mae hi'n dros bythefnos ers i mi ysgrifennu yma ac mae tipyn wedi digwydd ers hynny - Palesteina yn ceisio curo'r Fatican a dod yn wlad leia'r byd, Bernard Manning yn marw a Tal Ben-Haim yn arwyddo i Chelsea. Mae digwyddiadau yr un mor bwysig ond llai cosmig wedi bod yn fy mywyd bach i.

Gorffenais fy arholiadau ddydd Mawrth diwethaf a dwi wedi bod yn mwynhau fy hun yn ddi-hid ers hynny yn diota a gor-fwyta. Fe wnai sôn mewn mwy o fanylder yn fy negeseuon nesaf.

Sut bynnag dwi wedi bod yn llenwi fy amser, mae'r ffaith trist yn aros bod y flwyddyn academaidd wedi dod i ben a byddai ddim yn gweld rhai ffrindiau am dri mis a falle ddim yn gweld rhai eraill am flynyddoedd neu fyth eto ...

6.6.07

Tua'r Hanner

Dwi yn fy ngwely yn barod ar ôl prynhawn a noson o ddiogi. Cefais i arholiad ar hanes gwleidyddol a chyfansoddiadol Prydain ers 1867 bore ma ac un ar hanes economaidd a chymdeithasol Prydain rhwng 1500 a 1750 ddoe. Chwe traethawd, chwe awr. Mae dau ar ôl gen i - boreau Llun a Mawrth. Fe aeth y ddau bapur diwethaf ganwaith gwell na'r cyntaf.

Bore ma oedd fy hoff bapur - dyma lle mae hanes agosaf at wleidyddiaeth pur yng Nghaer-grawnt. Fe atebais i gwestiynau ar "Has oratory declined as an effective means of political communication?", "To what extent was did the Conservative ascendancy in the 1920s depend on the party's adoption of the pre-1914 Liberal programme?" a "How consistent with 'New Labour' ideology has Tony Blair's foreign policy been?" Pynciau tra ddiddorol.

Roeddwn i'n benderfynol o ateb cwestiwn am Gymru - mae na un token am yr Alban a Chymru bob blwyddyn - ond yn anffodus roedd yn dipyn o fitsh ("Discuss the view that devolution owed more to Britain's invovlement in the process of European integration than to national revival in Scotland and Wales"). Does neb llawer, os o gwbl, yn ateb y cwestiwn Cymreig o flwyddyn i flwyddyn ond roedd gen i lawer mwy i'w ddweud am y pynciau eraill felly nes i benderfynu rhoi llwyddiant cymharol personol yn yr arholiad o flaen profi i'r arholwyr bod diddordeb gan rhywun yn hanes gwleidyddol Cymru.

Bûm yn gwylio'r Apprentice a dwy bennod o drydedd cyfres y West Wing fel rhan o fy ymlacio heno. Roedd y Prentis yn deledu gwych - y bennod orau'n y gyfres yma o bell ffordd a'r rhaglen deledu orau i mi weld ers oesoedd. Mae'r West Wing yn ddyfodiad gweddol newydd i mi. Dwi wedi gweld rhyw wyth neu ddeg bennod o'r drydedd gyfres ac yn mwynhau fel arfer, ond byth yn teimlo yn hollol gyfforddus - mae na rywbeth am y rhaglen sydd jyst ddim cweit yn gorwedd yn iawn, gormod o symud falle, gwthio ffiniau beth allai fod yn real, dwi ddim yn siwr iawn. Mae box set o'r holl gyfresi ar Amazon ... tasen i'n gyfoethog ...

3.6.07

Tacluso rhyw dipyn

Dyna fues i'n gwneud dros y penwythnos. Un stafell sydd gen i eleni ac mae hi'n eitha dymunol, er ychydig yn dywyll ac ymhell o fod yn anferth. Roedd fy ystafell wedi llithro mewn i stâd hollol gywilyddus yn yr wythnosau diwethaf. Dwi'n mynd i ddefnyddio fy arholiadau fel esgus, ond un hollol annigonol. Roedd na fôr o nodiadau a thraethodau dros y llawr i gyd - roeddwn i'n gwybod yn union lle'r oedd popeth, wir yr - a cherdded o un pen y stafell i'r llall (tua saith cam) yn golygu neidio o un ynys garped i'r llall.

Roedd rhaid i hynny newid y penwythnos yma gan i'r annwyl Rieni alw draw ar eu ffordd i faes awyr Stansted ar wyliau. Maen nhw'n mynd i Awstria, i ardal Salzburg, ac ymlaen i'r Almaen am rhyw bythefnos. Er nad yw Casa'r Traed fel pin mewn papur, mae safonau taclusrwydd a glanweithdra y Rhieni mewn cynghrair wahanol i fi a f'annwyl chwaer.

Mae fy stafell yn edrych tua teirgwaith yn fwy ers tacluso a dwi'n defnyddio fy mox files am y tro cyntaf ers rhyw fis. Dwi 'mond angen golchi'r dunnell o ddillad sy'n gorchuddio dwy o fy nghadeiriau a fydd popeth yn iawn ...


Nid fy stafell ... ddim cweit, beth bynnag. Llun gan SbecsPeledrX

Gyda phob ymweliad, mae fy Rhieni yn dod ag ambell beth yn bresantau i fi. Yn ddi-ffael, daw sawl carton o sudd Five Alive (mae'n amhosib cael gafael arno yng Nghaer-grawnt), ffrwythau (bananas a grawnwin y tro yma - trio gwneud yn siwr fy mod i'n cael rhywle'n agos at bump y dydd) a rhywbeth melys (i ddad-wneud gwaith da y ffrwythau). Roedd copi o rifyn diweddaraf y Tincer, sef papur bro Genau'r Glyn, Melindwr, Tirymynach, Trefeurig, a'r Borth, ganddyn nhw ac ynddo fy "erthygl" fel person ifanc yn ystod yr ymgyrch etholiadol ddiweddar. Drws nesaf at fy narn i mae darn cyfatebol gan Gwenno a gadwodd at y mwyafswm geiriau - ysgrifennais dros ddwywaith yn fwy na Gwenno a dweud dim mwy na hi!

Dwi'n gwrando ar "Golau Tan Gwmwl" gan Plethyn tra'n sgwennu'r neges hon - cân am Jac Glan-y-Gors a'r Chwyldro Ffrengig. Bues i'n ysgrifennu am y Chwyldro hwnnw mewn arholiad bnawn Gwener - fy arholiad cyntaf. Aeth pethau ddim yn dda iawn. Mae gen i ddau arholiad yr wythnos hon a dau ddechrau'r wythnos nesaf gan orffen ddydd Mawrth y 12fed. Mae tipyn o waith caled o 'mlaen ...